Türkiye’de Eğitim Sorunlarına Yönelik Akademik Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri 1 Pdf İndir

Kitap Özeti

Türkiye’de üzerinde en fazla konuşulan ve oynanan ancak istenilen seviyelere getirilemeyen konu, eğitim konusudur. Avrupa Birliği, OECD ve Uluslar arası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) verilerinin sonuçları Türk Milli Eğitim sisteminin durumunu açıkça göstermektedir.Türkiye’de Temel Eğitime Ait Sayısal Veriler ve Bu Verilerin Türkiye Dağılımları başlıklı çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014-2015 yıllarına ait verilerinden yararlanılarak, Türkiye’de ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) ve ortaöğretimdeki okul, derslik, şube, öğrenci ve öğretmen sayılarının il bazında dağılımları yapılmış ve haritalanmıştır. Türkiye dağılımları, OECD ortalamaları ve Uluslar arası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) verileriyle karşılaştırılarak ilgili başlıklar altında ve tartışma kısmında yorumlanmıştır. Türkiye’de özellikle son 10 yılda yaşanan niceliksel iyileştirmelerin, nitelikli eğitim öğretim faaliyetleriyle sonuçlanabilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.Eğitimde Sınıf-Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar başlıklı çalışmada gelişmiş ülkelerde, modern eğitim sürecinde, bilginin dış dünyaya temas ile alınmasına dayalı sınıf veya okul dışı öğrenme yöntemleri ve ortamları sıkça tartışılmakta ve önerilmektedir. Bu bölümde özellikle doğa bilimlerine yönelik derslerin öğretiminde ve eğitim sürecinde başlıca sınıf ve okul dışı öğrenme metotları, uygulanma durumları, eksiklikler, karşılaşılan zorluklar ve problemler üzerinde durulmuş, önerilerde bulunulmuştur.Teknolojik Donanım ve Öğretim Materyallerinin Kullanımı Kaynaklı Sorunlar başlıklı bölümde, eğitim öğretimde kullanılan gelişmiş teknolojilerin, olumlu etkiler dışında, eğitimde eşitsizliklere ve kaynak yetersizliği sorunlarına, akademik personel ve öğretmenlerde yetersizliğe neden olma; eğitimi teknik, içerik ve finansman açısından piyasaya bağımlı kılma, eğitimin ticarileşmesini hızlandırma gibi olumsuz etkilerine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.Sağlık, Hijyen, Beslenme ve Güvenlik Sorunları başlıklı çalışma, özellikle okullardaki sağlık, hijyen, beslenme, güvenlik sorunlarına yönelik olarak elde edilmiş olan araştırma sonuçları doğrultusunda, sorunların çözümüne yönelik olarak kalıplaşmış yargıların dairesinden uzak olarak, her konu başlığı özgün çözüm önerisi ile sizlere sunulmaya çalışılmıştır.Öğretim Personelinin Mesleki Yeterliklerinden Kaynaklanan Sorunlar başlıklı çalışmada mevcut eğitim sistemindeki ücretli öğretmenlik sorunsalından KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’na; öğretmen adaylarına verilen formasyon eğitiminden mezun birey sayısına; 4+4+4 eğitim sisteminin barındırdığı özelliklerden eğitsel değerler ve kavramlara; alan değiştiren öğretmenlerin yarattığı ve yaratacağı olası sonuçlardan yapılandırıcı eğitim sisteminin gerekliliklerine ve son olarak da ülkeler arası eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına değinilmiştir.Eğitim-Öğretim Süreci Kaynaklı Sorunlar başlıklı çalışmada, ana sorunlar öğretmenlerden kaynaklanan sorunlar, öğrencilerden kaynaklanan sorunlar, velilerden kaynaklanan sorunlar ve eğitim programından kaynaklanan sorunlar olarak dört ana tema altında değerlendirilmiştir. Her bir ana temanın altında beş alt tema yer almıştır. Bir sonraki aşamada ise bu ana temalar gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırılmış ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

  • indir